Продължете към съдържанието

Библиотека

Горчилова, Д., Тончева-Златкова, В. (2020). Подобряване на възможностите за реализация чрез социална ангажираност. KNOWLEDGE International Journal, 42(5), 837-842, https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/657/656

Gorchilova, D. (2019). Building Students’ Competencies through Volunteering: Lessons Learnt from Pro Bono Pilots at UNWE, KNOWLEDGE International Journal, 34(5), 1209-1213, https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/2208/2207

Gorchilova, D. (Ed.). (2021). Pro Bono at European Universities (guidebook). Publishing Complex – UNWE. ISBN 978-619-232-493-3 – pdf. BEESE-guidebook-EN.pdf (beeseprobono.eu) https://beeseprobono.eu/wp-content/uploads/2022/07/BEESE-guidebook-EN.pdf

Gorchilova, D. (2020). Building Students’ Competencies through Volunteering: Lessons Learnt from Pro Bono Pilots at UNWE. Yearbook of UNWE, 2020(2), 29-44, http://archive.unwe.bg/?fbclid=IwAR3h2UTLjMk9u9gYGd7hUcvz3PbFkJFXYoY5XS-f9A6iCXPw5fGFDz6wYDk

Тончева-Златкова, В. (2021). Младежкото доброволчество като конкурентен фактор за висшите училища. Членството на България в Европейския съюз: Тринадесет години по късно: Том I: Доклади на български език: Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС: Издателски комплекс – УНСС, 99-111. ISSN 2815-2719

Toncheva-Zlatkova, V. (2021). RECRUITING VOLUNTEERS. In: D. Gorchilova Editor, Pro Bono at the European Universities, Guidebook, Publishing Complex-UNWE, рр. 31-35. (BEESE-guidebook-EN.pdf (beeseprobono.eu) https://beeseprobono.eu/wp-content/uploads/2022/07/BEESE-guidebook-EN.pdf

Тончева-Златкова, В. (2022). Обучаваща се общност: начин за подкрепа и ангажиране на младежите. В IV-ти Национален научен форум „Бизнесът в 21-ви век“ на тема: “Възстановяване и устойчивост след кризата”, Сборник с доклади (с. 118-124). София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-619-232-671-5

Toncheva-Zlatkova, V. (2022). Supporting Youth Work at the Municipality level. In The membership of Bulgaria in the European Union: Fourteen years later, Twentieth international scientific conference, Vol. II: Papers presented in English language (pp. 193-204). Sofia: Publishing complex – UNWE. ISSN 2815-2727

Toncheva-Zlatkova, V. (2023). Communication with Volunteers: Challenges and Solutions for Civil Society Organization. Journal of Management Sciences and Applications (JOMSA), 2(1), 151-161. DOI:https://doi.org/10.37075/JOMSA.2023.1.12 ISSN 2815-3030 https://jomsa.science/index.php/jomsa/article/view/34

Тончева-Златкова, В. (2023). Модели на социална и солидарна икономика. В Траектории на социалното развитие, колективна монография (с. 53-70). София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-619-232-778-1