Продължете към съдържанието

Проектът предлага уникална гледна точка към две значими съвременни социални явления: доброволчеството и преоткриването на т.нар. „трета мисия“ на университетите.

Ролята на доброволческите дейности за канализиране на гражданска енергия, формиране на ценности, създаване и поддържане на социален капитал и за изграждане на устойчиви общности, е добре позната в теоретичен и практически аспект по света. В България тя все още е неглижирана от науката и държавата, въпреки множеството примери за възроден интерес и активност на различни социални групи.

Вторият сегмент на конструираното изследователско поле обхваща засиленото обществено внимание към висшите училища като център за изграждане на устойчиви общности. Тези идеи се въплъщават най-ясно от концепцията за т.нар. „трета мисия на университетите“ – целенасочено използване и трансфер на академичното знание за решаване на различни обществени предизвикателства.

Главната цел на проекта е да изследва възможностите на доброволчеството за стимулиране на тази промяна.

Ще бъдат изследвани хипотези за възможното изграждане на отговаряща на българските условия ясна концепция по отношение на третата мисия и инструментите за осъществяването й; теоретично осмисляне на практическия доброволчески принос; моделиране на подходите на университетите към осъществяване на техния социален импакт; наличието на различни профили по отношение на мотивацията за доброволчество; необходимостта от гъвкав подход и комбиниране на мерки за превръщане на доброволчеството в неотменна част от културата на университетите на 21 век.

Очакваните резултати са с научно-теоретичен характер (модел и подходи за реализирането на третата мисия; очертаване на базови параметри и специфика на доброволчеството в България; изграден възглед за университетска общност и екосистема през призмата на доброволчеството и др.), но и с практико-приложен аспект (обобщени добри практики; профилиране на доброволчеството в университетска среда; препоръки за нормативни и институционални промени с цел изграждането на устойчиви университетски общности).